Wydarzenia szkolne

Turniej gier i zabaw

Dnia 11.03.2015r. odbył się w naszej szkole TURNIEJ GIER I ZABAW KLAS PIERWSZYCH. Uczniowie klasy IA i klasy IB byli podzieleni na 4 zespoły. Każdy zespół dzielnie walczył, pokonując kolejne zadania. Oprócz czystej rywalizacji były również wspólne zabawy. Wszyscy zostali nagrodzeni. Głównym celem imprezy było propagowanie wśród uczniów kultury fizycznej, wyzwolenie ducha sportowej rywalizacji w myśl zasady fair play oraz dobra zabawa.


GALERIA

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów. W najbliższy wtorek, 2 marca, rusza nabór uczniów do naszej szkoły. 

Już teraz można z naszej strony pobrać dokumenty rekrutacyjne. Zapraszamy

 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2015/2016

do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle

w ramach Zespołu Szkół nr 1

 

§ 1

Przepisy wstępne

1.Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

1)ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

2)ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)

3)ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2013 poz. 1265) oraz o zmianie niektórych innych ustaw

4)rozporządzenia MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki i języka kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, poz. 361)

2. Do szkoły podstawowej dzieci zapisywane są na sześcioletni cykl kształcenia. 

§ 2

Rekrutacja uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

1.Kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły są przyjmowani na podstawie zgłoszenia.

2.Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dziecko do szkoły wypełniając kartę zgłoszenia.

3.Zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania u dołu tej informacji. Do otwarcia formularza potrzebny edytor tekstu.

4.Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

 

§ 4

Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

w roku szkolnym  2015/2016

 

1.Określa się kryteria rekrutacji do szkoły wraz ze sposobem przeliczania punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:

1)uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata: 10 punktów

2)odległość miejsca zamieszkania kandydata do szkoły nieprzekraczająca 3 km: 6 punktów

3)odległość miejsca zamieszkania kandydata do szkoły wynosząca 3 km i więcej: 1 punkt

2.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:

1)podstawowe postępowanie rekrutacyjne: od 9 marca do 30 czerwca 2015 roku

2)składanie wniosków o przyjęcie do szkoły w ramach podstawowego postępowania rekrutacyjnego: od 9 marca do 31 maja roku

3)uzupełniające postępowanie rekrutacyjne: od 1 lipca do 31 lipca roku

3.Kandydat spoza obwodu szkoły biorący udział w rekrutacji składa wniosek wraz z załącznikami dyrektorowi szkoły.

4.Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej zawiera :

1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5)wskazanie kolejności wybranych publicznychszkół w porządku odnajbardziej do najmniej preferowanych.

5.Nie określa się wzoru wniosku, o którym mowa w ust. 4.

 


Druk zgłoszenia [DOC]

 

 

We wtorek 17 lutego

odbędzie się bal przebierańców dla klas 1 - 3

od godziny 900  do 1100.

Klasy 4 - 6 będą miały dyskotekę od 1500 do 1700.

 

Ważna informacja o opłatach za obiady

Dyrektor Zespołu Szkół informuje wszystkich korzystających z obiadów

szkolnych, że za opóźnienia w płatnościach za obiady będą naliczane

ustawowe odsetki - za każdy dzień zwłoki.

 

Zebranie z Rodzicami

W dniu 21.01.2015 roku po zakończonym Spotkaniu Noworocznym, około godziny 17:00 odbędą się Zebrania z Rodzicami.

 
Więcej artykułów…
Zdążę...
Lekcje

1)   8:00 - 8:45

2)   8:50 - 9:35

3)   9:40 - 10:25

4)  10:30 - 11:15

5)  11:35 - 12:30

6)  12:40 - 13:25

7)  13:35 - 14:20

8)  14:25 - 15:10